De algemene voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de patiënt en M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste. Deze worden voor of bij het sluiten van behandelovereenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) ter beschikking gesteld, zijn in te zien op de website van de praktijk (www.mondzorgmamdebakker.nl), worden op verzoek toegezonden en zijn aanwezig in de wachtkamer van de praktijk.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste is beperkt tot het bedrag waarop de door M.A.M. de Bakker Mondhygieniste afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft. Op verzoek van de patiënt kan de polis van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden ingezien op de praktijk van M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste.

Kosten

De kosten van behandeling(en) worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, De kosten van behandeling(en) van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). Het in rekening brengen bij en verschuldigd zijn van de kosten door de patiënt is ongeacht of deze de kosten van de behandeling(en) in het geheel of gedeeltes daarvan kan declareren bij een zorgverzekeraar en ongeacht of zorgverzekeraar deze kosten aan de patiënt vergoed. M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste hanteert een tarievenlijst zoals gepubliceerd is op de website van de praktijk (zie www.mondzorgmamdebakker.nl/tarieven), tenzij anders door haar aangegeven. Jaarlijks worden de tarieven op de tarievenlijst per 1 januari gewijzigd. Tussentijdse tariefwijzigingen die een tariefwijziging van de behandelingsovereenkomst tengevolge heeft worden voorafgaand aan de behandeling(en) kenbaar gemaakt aan de patiënt. Wijzigingen van de tarievenlijst zijn voorbehouden.

Betalingen

Betalingen dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, die de kosten van de behandeling(en) omvat, door de patiënt te worden voldaan. Betalingen van patiënt worden eerst verrekend met verschuldigde rente, schade en kosten en als laatste tot verrekening van opeisbare declaraties. Hierbij geldt dat voor de verrekening van opeisbare declaratie(s) altijd eerst de langst openstaande declaratie wordt verrekend ongeacht of patiënt een andere declaratie aangeeft om te voldoen. Ongeacht het voorgaande is M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste altijd gerechtigd om contante en/of onmiddellijke betaling te verlangen. Patiënt is steeds onmiddellijk in verzuim indien niet, niet deugdelijk, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De verschuldigde bedragen zijn terstond opeisbaar door M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste en hiervoor is geen nadere ingebrekestelling vereist. Gedurende dit verzuim is de patiënt de wettelijke rente verschuldigd alsmede alle bijkomende kosten die door M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste moeten worden gemaakt om de vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op twintig procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van honderd euro onverminderd het recht van M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste om de volledige schade te vorderen. M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste is ten alle tijde gerechtigd in het geval van verzuim in betalingsverplichting de behandeling op te schorten of tegen contante betaling te verrichten.

Klachten

Eventuele klachten over declaraties dienen schriftelijk en binnen zeven dagen na declaratiedatum bij M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Dit geldt ook indien klachten zijn ingediend bij de stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG), de NVM-klachtenregeling of andere instantie(s). De betalingstermijn en -verplichting schort niet op indien een klacht omtrent een declaratie is ingediend. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.

Behandelingen

Indien voorafgaand aan de behandeling de geschatte behandelkosten tweehonderdvijftig euro te boven gaan wordt door M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste een prijsopgave verstrekt voorzien van een beschrijving van de uit te voeren prestaties en de bijbehorende tarieven.

Contact

Parkzicht 47 BO,
1541 JZ  Koog aan de Zaan.
Tel.: 06 - 44 95 62 31
Email: annemiek@mondzorgmamdebakker.nl

Openingstijden

Geopend op afspraak:
Maandag t/m Vrijdag, ook s'avonds
Zaterdag

Lid van

logo nvm medium

logo ivorenkruis medium

logo krm medium

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.